Stručni tim

NAŠ TIM

Ginekologija Tiršova sa ponosom predstavlja tim sa dugogodišnjim iskustvom, visokom stručnošću, brojnim priznanjima i sertifikovanom stručnom praksom. Drago nam je što se upoznajemo i dobrodošli!
Doktor Aleksandar Dobrosavljević

Aleksandar Dobrosavljević

Doktor medicine, specijalista ginekologije i akušerstva

Aleksandar Dobrosavljević 2005. godine završava Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, sa stečenim zvanjem – doktor medicine – i srednjom ocenom 9,51. Od 2000. do 2004. godine radi kao demonstrator na katedri iz Medicinske biohemije. Tokom 2006. i 2007. je stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, gde je angažovan na projektu “Psihoneuroendokrinologija hipotalamo-hipofizno-adrenalne osovine” (Evidencioni broj: 145031, vođa projekta Prof. dr Miloš Žarković).

Godine 2010. završava poslediplomske specijalističke akademske studije (smer: Humana reprodukcija) sa srednjom ocenom 9,25 i odbranjenim završnim akademskim specijalističkim radom sa temom: “Kriterijumi procene prirode promene u dojci detektovane ultrazvučnim pregledom u skladu sa BI-RADS nomenklaturom”.

U 2011. godini upisuje doktorske akademske studije: Humana reprodukcija, perinatologija i neonatologija, dobija diplomu Nacionalne škole za patologiju grlića, vagine, vulve i kolposkopiju i diplomu škole ultrazvuka u ginekologiji i perinatologiji (položen završni ispit).

Godine 2012. polaže specijalistički ispit iz Ginekologije i akušerstva sa ocenom odličan (5).

Odlukom Veća naučnih oblasti medicinskih nauka Univerziteta u Beogradu 2017. Godine odobrena mu je tema doktorske disertacije pod nazivom: “Uticaj ovarijalnog hiperstimulacionog sindroma na perinatološke ishode trudnoća ostvarenih arteficijalnim reproduktivnim tehnologijama”.

Posebno se bavi skriningom prvog trimestra – 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. i 2019. godine Licenca integrisanog skriniga hromozomopatija od 11-13+6 n.g.

Do sada publikovao 39 naučnih i stručnih radova.

Iskustvo je gradio u ginekološko akušerskoj klinici – “Narodni Front”.

Vladimir Bošković

Profesor ginekologije i akušerstva

Vladimir Bošković 1974. godine završava Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogadu, sa srednjom ocenom 8. Godine 1985. magistrira na Univerzitetu u Beogradu sa radom „Komparativni rezultati histeroskopije i histerosalpingografije u  žena sa poremećenom funkcijom jajnika i u neplodnih žena“ (komisija: V. Šulović-predsednik komisije i mentor, Prof. Dr E. Stolević, Prof. Dr R. Jovanović, Prof. Dr J. Lazić, Prof. Dr M Janjić).

Njegova uža naučna oblast je Ginekologija i akušerstvo-perinatologija što i specijalizira 1981. sa odličnim uspehom.

Godine 1990. brani doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Beogradu „Primena histeroskopije u dijagnostici abnormalnih uterinih krvavljenja sa posebnim osvrtom na detekciju endometrijalnog carcinoma“ (komisija: mentor: Prof. Dr V. Šulović-predsednik komisije i mentor, Prof. Dr M. Janjić, Prof. dr S. Matijašević).

Do sada je publikovao 161 stručni rad, 4 poglavlja u udžbenicima i 4 poglavlja u knjigama.

Rukovođenje ili učešće na projektima, saradnja sa drugim naučnim institucijama, međunarodna saradnja:

  1. Program opšte edukacije o cervikalnom kanceru, učesnik projekta finansiranog od strane Evropske komisije (Grant No QLGD-CT-200130142), po odobrenju Kliničkog Centra Srbije 6466/02, rukovodilac projekta Prof. Dr V. Kesić, od 2002-u toku.
  2. Projekat broj 04 Ministarstva zdravlja Republike Srbije – podrška sprovođenju Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”, prvi deo projekta trajao do 30.06.2011. godine.

Uveo u  ginekološku praksu endoskopsku metodu – histeroskopiju koju je obradio i u magisterijumu i u doktoratu

Posebno interesovanje je usmereno ka ginekološkoj hirurgiji – sve vrste  ginekološko-hirurških operativnih zahvata i akušerskih intrevencija i izvođenje najkompleksnijih ginekološko-onkoloških operacija.

Iskustvo je gradio na klinici za ginekologiju i akušerstvo “ Višegradska” Kliničkog centra Srbije.

Slavka Dobrosavljević

Slavka Dobrosavljević

Magistar farmacije

Slavka Dobrosavljević je diplomirala na Farmaceutskom fakultetu,Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Trenutno je na Master akademskim studiijama – reproduktivna biologija (EMBRIOLOG) na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Marija Marković

Marija Marković

Strukovna medicinska sestra - babica

Srednju medicinsku školu u Beogradu završila je odličnim uspehom, izradom i odbranom maturskog rada „Endometrijalna biopsija – dužnosti babice“.

Godine 2015/2016 upisuje Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu i završava je u roku, na Studijskom programu Strukovna medicinska sestra babica, stekavši visoko obrazovanje i stručni naziv Strukovna medicinska sestra babica iz oblasti medicinskih nauka.